ALLHELGONALITANIAN

LITANIÆ SANCTORUM


(ur Òremus, ed. 1940 - Rituale Romanum, ed. 1925)


Herre, förbarma dig.                         R. Herre, förbarma dig.

Kristus, förbarma dig.                       R. Kristus, förbarma dig.

Herre, förbarma dig.                         R. Herre, förbarma dig.

Kristus, hör oss.                                R. Kristus, bönhör oss.


Gud, Fader i himmelen,                    R. förbarma dig över oss.
Gud Son, världens frälsare,               R. förbarma dig över oss.
Gud Helige Ande,                             R. förbarma dig över oss.

Heliga Treenighet, en ende Gud,      R. förbarma dig över oss.


INVOCATIO SANCTORUM

Heliga Maria,                         

R. Bed för oss.

Heliga Guds moder,                          

R. ...

Heliga Jungfru över alla jungfrur,       

R. ...

Helige Mikael,                                    

R. ...

Helige Gabriel,                                  

R. ...

Helige Rafael,                                    

R. ...

Alla heliga änglar och ärkeänglar,       

R. ...

Alla de saliga andarnas heliga körer,   

R. ...


PATRIARCHAE ET PROPHETAE

Helige Johannes Döparen,

R. Bed för oss.

Helige Josef,                                      

R. ...

Alla heliga patriarker och profeter, 

R. ...


APOSTOLI ET DISCIPULI

Helige Petrus,                                    

R. Bed för oss.

Helige Paulus,                                    

R. ...

Helige Andreas,                                 

R. ...

Helige Jakobus (äldre),                         

R. ...

Helige Johannes,                                

R. ...

Helige Tomas,                                   

R. ...

Helige Jakobus (yngre),                        

R. ...

Helige Filippus,                                  

R. ...

Helige Bartolomeus,                          

R. ...

Helige Matteus,                                  

R. ...

Helige Simon,                                    

R. ...

Helige Thaddeus,                               

R. ...

Helige Mattias,                                   

R. ...

Helige Bartiabas,                                

R. ...

Helige Lukas,                                     

R. ...

Helige Markus,                                  

R. ...

Alla heliga apostlar och evangelister,  

R. ...

Alla Herrens heliga lärjungar,             

R. ...


MARTYRES

Alla heliga oskyldiga barn,                  

R. Bed för oss.

Helige Stefanus,                                 

R. ...

Helige Laurentius,              

R. ...

Helige Vincentius,                       

R. ...

Helige Fabianus & Sebastianus,  

R. ...

Helige Johannes och Paulus,       

R. ...

Helige Kosmas och Damianus,   

R. ...

Helige Gervasius och Protasius,  

R. ...

EPISCOPI ET DOCTORES

Helige Sylvester,                         

R. Bed för oss.

Helige Gregorius,                       

R. ...

Helige Ambrosius,                      

R. ...

Helige Augustinus,                      

R. ...

Helige Hieronymus,                    

R. ...

Helige Martinus,                         

R. ...

Helige Nikolaus,                         

R. ...

Sancti Cyril and Methodius, 

R. Bed för oss.

Alla heliga biskopar och bekännare,   

R. ...

Alla heliga kyrkolärare,                       

R. ...

PRESBYTERI ET RELIGIOSI

Helige Antonius,   

R. Bed för oss.

Helige Benediktus,                             

R. ...

Helige Bernhardus,                            

R. ...

Helige Dominikus,                             

R. ...

Helige Franciskus,                             

R. ...

Alla heliga präster och leviter,            

R. ...

Alla heliga munkar och eremiter,        

R. ...

SANCTAE DEI

Sancta Anna,

R. Bed för oss.

Heliga Maria Magdalena,                    

R.  ...

Heliga Agata,                                     

R.  ...

Heliga Lucia,                                      

R.  ...

Heliga Agnes,                                    

R.  ...

Heliga Cecilia,                                    

R.  ...

Heliga Katarina,                                 

R.  ...

Heliga Anastasia,                                

R.  ...

Alla heliga jungfrur och änkor,           

R.  ...

LAICI

Alla Guds helgon.

R. intercedite pro nobis.

INVOCATIO AD CHRISTUM

Var oss nådig,                                           

R.    förskona oss, o Herre.

Var oss nådig,                                           

R.    Bönhör oss, o Herre.


Från allt ont,                                             

R.    Fräls oss, o Herre.

Från all synd,                                                             

R. ...

Från din vrede,                                                          

R. ...

Från en plötslig och oförutsedd död,                         

R. ...

Från djävulens försåt,                                                

R. ...

Från vrede, hat och all ond vilja,                                

R. ...

Från orenhetens ande,                                               

R. ...

Från ljungeld och oväder,                                          

R. ...

Från jordbävningens gissel,                                        

R. ...

Från pest, hungersnöd och krig,                                

R. ...

Från den eviga döden,                                               

R. ...

Genom din heliga mandomsanammelses hemlighet,  

R. ...

Genom din ankomst,                                                 

R. ...

Genom din födelse,                                                   

R. ...

Genom ditt dop och ditt heliga fastande,                   

R...

Genom ditt kors och lidande,                                    

R. ...

Genom din död och begravning,                               

R. ...

Genom din heliga uppståndelse,                                

R. ...

Genom din underbara himmelsfärd,                          

R. ...

Genom den Helige Andes, Hugsvalarens, ankomst,  

R. ...

Få domedagen,                                                          

R. ...


SUPPLICATIO PRO VARIIS NECESSITATIBUS

Vi arma syndare                                                                            

R. Vi ber dig, bönhör oss.

Att du ville förskona oss,                                                              

R. Vi ber dig, bönhör oss.

Att du ville förlåta oss,                                                                  

R. Vi ber dig, bönhör oss.

Att du ville föra oss till sann botfärdighet,                                                       

R. ...

Att du ville regera och upprätthålla din heliga Kyrka,                                      

R. ...

Att du i din heliga religion ville bevara den apostoliske överherden

och alla kyrkliga stånd,                                                                                    

R. ...

Att du ville förödmjuka den heliga Kyrkans fiender                                         

R. ...

Att du ville skänka de kristna konungarna & furstarna fred och sann endräkt, 

R. ...

Att du ville förläna hela det kristna folket fred och enighet,                             

R. ...

Att du ville återkalla alla vilsegångna till Kyrkans enhet och föra alla otrogna till Evangeliets ljus,          R. ...

Att du ville styrka och bevara oss själva i din heliga tjänst,                               

R. ...

Att du ville upplyfta våra sinnen till himmelska begär,                                     

R. ...

Att du ville förläna alla våra välgörare evighetens ägodelar,                             

R. ...

Att du ville bevara våra, våra bröders, släktingars och välgörares själar

från den eviga fördömelsen,                                                                            

R. ...

Att du ville giva och bevara jordens frukter,                                                   

R. ...

Att du ville förläna alla avlidna kristtrogna den eviga vilan                              

R. ...

Att du ville bönhöra oss,                                                                                 

R. ...


CONCLUSIO

Guds Son,

R. Vi ber dig, bönhör oss.


Guds lamm, som borttager världens synder,  

R. Förskona oss, o Herre..

Guds lamm, som borttager världens synder,  

R. Bönhör oss, o Herre.

Guds lamm, som borttager världens synder,  

R. Förbarma dig över oss, o Herre.


Kristus,                    

R. hör oss.

Kristus,                    

R. bönhör oss.

Herrre,                     

R. förbarma dig över oss.

Kristus,                    

R. förbarma dig över oss.

Herre,                      

R. förbarma dig över oss.Fader vår (i tystnad)

Et ne nos inducas in tentationem,

R. sed libera nos a malo.Psalmus 69


O Gud, kom till min räddning;

R. Herre, skynda till min hjälp.

Må de komma på skam och varda utskämda,

R. som stå efter mitt liv.

må de vika tillbaka och blygas,

R. som önska min ofärd.

Må de vända tillbaka i sin skam,

R. som säga: ”Rätt så, rätt så!

Men alla de som söka dig.

R. må fröjdas och vara glada i dig:

Och de som din frälsning säge alltid:

R. ”Lovad vare Gud!”

Jag är betryckt och fattig.

R. Gud, skynda till mig.

Min hjälp och min befriare är du;

R. Herre, dröj icke.


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Som det var i begynnelsen, så nu och alltid och i all evighet. Amen.Gör dina tjänare saliga.

R. Som hoppas på dig, min Gud!

Var oss, o Herre, ett starkt torn.

R. I våra fienders åsyn.

Må icke fienden förmå något emot oss.

R. Och må ondskans son icke skada oss.

Herre, handla icke med oss efter våra synder.

R. Och vedergäll oss icke efter våra missgärningar.

Låt oss bedja för vår påve N.

R. Må Herren bevare honom, bibehålla honom vid liv

 och göra honom lycklig på jorden

och överlåt honom icke i hans fienders händer.


Låt oss bedja för våra välgörare.

R. O Herre, värdes vedergälla för ditt namns skull alla våra välgörare med det eviga livet.   Amen.

 

Låt oss bedja för alla avlidna kristtrogna.

R. Herre, giv dem den eviga vilan, och låt det eviga ljuset lysa för dem.

  1. Må de vila i frid. R.  Amen

 

För våra frånvarande bröder,

R. O min Gud, gör dina tjänare saliga, som hoppas på dig.

Herre, sänd dem hjälp från din helgedom,

R. Och sänd dem skydd från Sion.

Herre, hör min bön.

R. Och låt mitt rop komma till dig.


Collecta

Låt oss bedja.

Gud, vars egenskap det är att alltid förbarma dig och skona, mottag vår ödmjuka bön, på det att din rika barmhärtighet nådigt ville frälsa oss och alla dina tjänare som äro omslutna av syndens bojor.

Vi bedjer dig, o Herre, hör vår ödmjuka bön och skona dem som inför dig bekänna sina synder, på det att du må skänka oss tillgift och frid.

 

O Gud, bevisa oss nådigt din outsägliga barmhärtighet, i det du befriar oss från våra synder och frälser oss ifrån de straff som vi för dem förtjänat.

 

O Gud, som förolämpas genom synd och försonas genom bot, se nådigt till ditt hopfallande folks suckar och avvänd din vredes gissel som vi för våra synder förtjäna.

 

Allsmäktige, evige Gud, förbarma dig över din tjänare, vår påve N..., och led honom efter din barmhärtighet på den eviga salighetens väg, så att han med din hjälp må begära det som är dig behagligt, och med all kraft utföra detsamma.

 

O Gud, från vilken alla heliga önskningar, goda beslut och rättfärdiga gärningar härstamma. giv dina tjänare den frid världen icke kan giva, på det att våra hjärtan må vara dina bud hörsamma, och vi, befriade från fruktan för fiender, må under ditt beskydd uppleva lugna tider.

 

Upptänd, o Herre, den Helige Andes eld i våra njurar och hjärtan, så att vi tjäna dig med kysk kropp, och med rent hjärta behaga dig.

 

O Gud, alla troendes Skapare och Återlösare, skänk dina tjänare och tjänarinnors själar förlåtelse för alla synder, på det att de genom fromma förböner må uppnå den tillgift som de alltid hava önskat.

 

Vi bedja dig, Herre, förekom våra handlingar med din nåd och ledsaga dem med din hjälp, på det att all vår bön och gärning städse må börjas med dig och, börjad genom dig, även av dig fulländas.

 

Allsmäktige, evige Gud, du härskar över levande och döda och förbarmar dig över alla dem, vilka du på grund av deras tro och gärningar förutser skola tillhöra dig; vi bedja dig ödmjukt, att de, för vilka vi föresatt oss att frambära böner, och vilka ännu leva i denna värld, eller befriade från kroppen äro upptagna i den tillkommande världen, på alla dina helgons förbön, genom din stora barmhärtighet. må erhålla förlåtelse för alla sina synder.

Genom vår Herre Jesus Kristus, din Son, vilken med dig lever och regerar i den Helige Andes enhet, Gud från evighet till evighet.

Amen.

 

Må den allsmäktige och barmhärtige Herren bönhöra oss.    Amen.

 

Må ock de hädangångna kristtrognas själar genom Guds barmhärtighet vila i frid.   Amen.